Общи условия

1. ПРЕДМЕТ
Настоящият документ представлява общите условия или условията на ползване на сайта, които уреждат правилата за използването му, включително сключването на договор за покупко-продажба.

3. ДЕФИНИЦИИ
3.1. Клиент – всяко физическо лице на или над 18 г., юридическо лице или друго правно образувание, което отговаря на едно или повече от следните условия:
3.1.1. получава достъп до Съдържанието чрез комуникационните средства, предоставени от ЦИРК АРЕНА ЕООД (по електронен път, телефона и т.н.) или по съществуващ договор за използване с ЦИРК АРЕНА ЕООД и което е заявило създаването и използването на акаунт;
3.1.2. се е регистрирало на платформата и което чрез завършването на процеса на създаване на акаунт е дало съгласието си относно определени клаузи в секцията Общи условия в платформата;
3.1.3. след създаването на свой акаунт на платформата, прави поръчка и сключва договор за покупко-продажба от разстояние през платформата за електронна търговия ЦИРК АРЕНА ЕООД с ЦИРК АРЕНА ЕООД.
3.2. Продавач – ЦИРК АРЕНА ЕООД.
3.3. Сайт – електронния магазин, хостван на уеб адреса ЦИРК АРЕНА ЕООД и неговите поддомейни.
3.4. Платформата – Сайта ЦИРК АРЕНА ЕООД
3.5. Акаунт – раздел от платформата, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на купувача да изпрати поръчка и който съдържа информация за клиента и историята на някои от действията му в платформата (поръчки, данъчни фактури и др.). Клиентът е отговорен цялата информация, въведена в акаунта, да е вярна, пълна и актуална.
3.6. Моите билети – раздел в акаунта, който позволява на клиента да прегледа направените поръчки от стоки и услуги.
3.7. Моята количка – секция в акаунта, която позволява на клиента да добавя стоки или услуги, които желае да купи към момента на добавянето им или на по-късен етап; в случай, че стоките и услугите не са купени към момента на прибавянето им чрез завършването на поръчка клиентът може се възползва от услугата на ЦИРК АРЕНА ЕООД за проследяване на стоките и услугите посредством получаване на търговски съобщения от ЦИРК АРЕНА ЕООД.
3.8. Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между ЦИРК АРЕНА ЕООД и клиента, чрез който клиентът заявява през платформата желанието си за купуване на стоки или услуги от платформата.
3.9. Стока(-и) или Услуга(-и) – всеки продукт или услуга, находящи се на платформата, включително продукти и услуги, споменати в поръчката, които се предоставят от ЦИРК АРЕНА ЕООД в резултат на сключен договор.
3.10. Кампания – всяко рекламно съобщение, целящо популяризирането на платформата, марката ЦИРК АРЕНА ЕООД или определени стоки и/или услуги, които се предлагат в ограничени наличности, освен ако в търговското съобщение изрично не е упоменато обратното, за определен период от време.
3.11. Договор – представлява сключения от разстояние договор между ЦИРК АРЕНА ЕООД и клиента за покупко-продажба на стоки и/или услуги през платформата, въз основа на и неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на платформата („документа“).
3.12. Съдържание
цялата информация на платформата, която е достъпна чрез връзка с интернет и използване на устройство, имащо връзка с интернет;
съдържанието на всяко съобщение от страна на клиента към ЦИРК АРЕНА ЕООД, изпратено посредством електронни средства и/или всякакви други достъпни комуникационни средства;
всякаква информация, предоставена, по всякакви начини, от страна на служител/сътрудник на ЦИРК АРЕНА ЕООД на клиента чрез електронни или други средства за предаването й от разстояние;
информацията на платформата, свързана със стоките и/или услугите и/или прилаганите тарифи в определен период от време.
3.13. Търговски съобщения – всеки вид съобщение, изпратено чрез електронни комуникационни канали (като електронна поща, SMS, пуш на мобилно устройство / уеб пуш и т.н.), съдържащо обща и тематична информация, информация относно подобни или подходящи продукти към купуваните, информация относно оферти или промоции, информация относно стоките и услугите, добавени в секцията “Акаунт/ Моята количка” или в секцията “Акаунт/Любими”, както и други търговски съобщения като пазарни и потребителски проучвания.

4. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Общите условия на ЦИРК АРЕНА ЕООД обвързват всички клиенти на платформата.
4.2. Всяко използване на платформата означава, че клиентът се е запознал внимателно с общите условия за използването й и (б) се е съгласил да ги спазва безусловно.
4.3. ЦИРК АРЕНА ЕООД си запазва правото да актуализира и изменя общите условия на платформата периодично, за да отразява всякакви промени на начина, по който сайта функционира и условията или всякакви промени на законовите изисквания. Документът може да се противопостави на клиентите от момента, в който е публикуван на платформата. В случай на такава промяна ние ще публикуваме на платформата изменената версия на документа, поради което ви молим периодично да проверявате съдържанието на настоящия документ. Към всяка сделка през платформата се  прилагат общите условия, които са били в сила към момента на сключването на договора от разстояние между клиента и ЦИРК АРЕНА ЕООД.
4.4. Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на платформата се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.
4.5. ЦИРК АРЕНА ЕООД уточнява, че изображенията на продуктите имат илюстративен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията.
4.6. Възможно е, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, описанията на продуктите да бъдат понякога непълни. Въпреки това, от ЦИРК АРЕНА ЕООД се стремим да предоставим най-подходящата и важна информация.
4.7. Всички стоки, включително тези в промоция/намаление, се продават и доставят до изчерпване на количествата, дори това да не е изрично отбелязано в Платформата.
4.8. Платформата може да съдържа линкове към други сайтове. ЦИРК АРЕНА ЕООД не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

5. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
5.1. Клиентът заявява желанието си да поръча и купи стока и/или услуга през платформата като направи поръчка по електронен път.
5.2. ЦИРК АРЕНА ЕООД ще изпрати уведомление до клиента за регистриране на поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й.
5.3. ЦИРК АРЕНА ЕООД има правото да не достави част или всички стоки или да не изпълни част или всички услуги от поръчката по различни обективни причини, включително но не само поради изчерпване на складовата им наличност. При всички случаи ЦИРК АРЕНА ЕООД уведомява за това клиента чрез имейл или по телефона.
5.4. Договорът за покупко-продажба от разстояние между ЦИРК АРЕНА ЕООД и клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на клиента на уведомление, че стоката от поръчката е готова за изпращане или услугата може да бъде предоставена.
5.5. Договорът за покупко-продажба, сключен между клиента и ЦИРК АРЕНА ЕООД, се състои от настоящите общи условия и всякакви евентуални допълнителни договорки между ЦИРК АРЕНА ЕООД и клиента. Гаранционният сертификат за всяка стока, в случай, че има такъв, ще я придружава.

6. ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА
6.1. Достъпът до платформата с цел регистрация на поръчка е позволен на всеки клиент.
6.2. ЦИРК АРЕНА ЕООД си запазва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на клиент до реализиране на поръчка и/или до някой от възможните платежни методи, ако клиентът злоупотребява с правата си по какъвто и да е начин и това е в ущърб на ЦИРК АРЕНА ЕООД или трето лице. При това положение право на клиента е да се обърне към ЦИРК АРЕНА ЕООД, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. В тези случаи ЦИРК АРЕНА ЕООД не носи отговорност за евентуалните вреди, които клиентът е претърпял или може да претърпи в следствие на това действие.
6.3. Клиентът има право да публикува мнения относно стоки и/или услуги, както и да се свързва с ЦИРК АРЕНА ЕООД на посочените адреси в раздел „Контакти” на платформата. Мнения или съобщения, които съдържат нецензурни думи или неподходящ речник ще бъдат премахнати от платформата или игнорирани.
6.4. ЦИРК АРЕНА ЕООД може да публикува рекламна или промоционална информация за стоките и/или услугите и/или за предлаганите промоции на платформата, за определен период от време.
6.5. Всички цени на стоките и/или услугите на платформата са крайни, обявени са в лева (BGN) с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси.
6.6. В случай на онлайн плащания или плащания по банков път, ЦИРК АРЕНА ЕООД не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от клиента или неговата банка по повод на самата трансакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента в случаите, в които валутата е различна от BGN. Разходите, свързани с подобни плащания, са за сметка на купувача.
6.7. Всички изображения, поместени на платформата имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлаганата стока/услуга, а не да я представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на стоките или услугите в платформата да не отговарят на външния вид на съответната Стока или да създават грешно впечатление за предлаганата услуга. ЦИРК АРЕНА ЕООД няма да носи отговорност за такива несъответствия.
6.8. След 14 (четиринадесет) дни от момента на купуването на една стока или услуга, купувачът ще бъде помолен да направи рецензия относно купената стока или услуга. Тази молба ще бъде изпратена на електронната поща, чрез която е регистриран на акаунта му. Чрез даването на рецензия, клиентът допринася за по-добрата информираност на други възможни клиенти и се включва активно в развиването на нови услуги и в по-подробното описание на характеристиките на продуктите.

7. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ
7.1. ЦИРК АРЕНА ЕООД има право да използва подизпълнители за изпълнението на задълженията си по договора за покупко-продажба от разстояние, сключен чрез Платформата без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на клиента за това.

8. ПРАВОТО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ
8.1. Съдържанието, съгласно определението в глава „Дефиниции“, включително, но не само логата, всякакви графични изображения или надписи, търговските символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание на платформата, са изключителна собственост на ЦИРК АРЕНА ЕООД.
8.2. ЦИРК АРЕНА ЕООД има и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин с платформата, независимо дали са негови собствени или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобразен начин.
8.3. Нищо в сключения между ЦИРК АРЕНА ЕООД и клиента договор от разстояние няма да се счита като разрешение от страна на ЦИРК АРЕНА ЕООД последният да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по какъвто и да е начин каквато и да е част от съдържанието, включително но не само съдържанието на търговските марки, логата, мултимедийното съдържание на платформата или описанията на продуктите или услугите, включително чрез въвеждането на каквото и да било външно за платформата съдържание, премахването на знаците, обозначаващи правото на собственост на ЦИРК АРЕНА ЕООД върху съдържанието. Клиентът няма право и да прехвърля, продава, разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на съдържанието, освен с изричното съгласие на ЦИРК АРЕНА ЕООД.
8.4. Клиентът може да копира, прехвърля и/или използва съдържанието само за лични нетърговски цели и само в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящата глава от този документ.
8.5. Клиентът има право да използва съдържанието за търговски цели единствено и само, ако е получил писменото съгласие на ЦИРК АРЕНА ЕООД за това и само за частта от съдържанието, по начина и до степента на използването й, както и във времевите граници, за които това съгласие е дадено изрично. Всяко последващо или различно използване на съдържанието ще се счита за нарушаване на настоящия договор между ЦИРК АРЕНА ЕООД и клиента и за нарушаване на правата на интелектуална собственост на ЦИРК АРЕНА ЕООД, който има право да потърси отговорността на Клиента за това.
8.6. Простото изпращане до Клиента или рефериране към съдържанието или части от него от страна на ЦИРК АРЕНА ЕООД няма да се счита за съгласие от страна на ЦИРК АРЕНА ЕООД да позволи на клиента да използва съдържанието или части от него за свои цели, различни от личните му нужди, независимо от средството за комуникация, използвано от ЦИРК АРЕНА ЕООД.
8.7. Забранена е всякаква употреба на съдържанието за други цели освен изрично позволените в настоящите общи условия или в друго изрично писмено съгласие, дадено от ЦИРК АРЕНА ЕООД.

9. ПОРЪЧКА
9.1. Клиентът може да прави поръчки на платформата чрез добавянето на желаните стоки и/или услуги в моята количка за покупки, следвайки стъпките, указани в платформата, за да завърши и изпрати съответната поръчка.
9.2. Всяка добавена в Моята количка стока и/или услуга може да бъде купена, ако е налична. Добавянето на стока и/или услуга в Моята количка, без поръчката да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на стоката/услугата.
9.3. Потвърждавайки поръчката ЦИРК АРЕНА ЕООД потвърждава доставката само на един брой от съответната стока в регистрираната поръчка. Останалите бройки от въпросния модел стоки ще бъдат допълнително потвърдени или отказани в зависимост от наличните количества. Регистрирането на поръчката не е равнозначно на нейното потвърждаване.
9.4. Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни, които е предоставил на ЦИРК АРЕНА ЕООД във връзка с поръчката да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката.
9.5. С изпращането на поръчката Клиентът разрешава на ЦИРК АРЕНА ЕООД да се свърже с него по всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения договор.
9.6. ЦИРК АРЕНА ЕООД има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от клиента поръчка, за което следва да уведоми клиента. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:
неприемане от страна на банката-издател на клиента на трансакцията при онлайн плащане;
осъществяване на паричната трансакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на ЦИРК АРЕНА ЕООД при онлайн плащания;
предоставените от клиента данни в платформата са непълни и/или грешни.
9.7. Клиентът упражнява правото си на отказ от договора, сключен от разстояние, в срока, предоставен от ЦИРК АРЕНА ЕООД, който не може да е по-кратък от законоустановения.  Този срок започва да тече от датата на сключване на договора за услуги и от датата на получаването на купената стока от клиента или трето лице. Клиентът може да се свърже във връзка с отказа си от договора, сключен от разстояние с ЦИРК АРЕНА ЕООД на имейл. Клиентът връща пратката за своя сметка. Необходимо е клиентът да попълни електронния формуляр за връщане на ЦИРК АРЕНА ЕООД.
9.8. ЦИРК АРЕНА ЕООД се задължава да възстанови платената цена на договора, сключен от разстояние, от който купувачът се е отказал в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която е получил доказателство от клиента, че последният е върнал съответната стока. Сумата ще бъде възстановена както следва без това да доведе до някакви допълнителни разходи за купувача като се използва същото платежно средство, използвано от купувача при първоначалната трансакция, освен ако купувачът не е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство.
9.9. ЦИРК АРЕНА ЕООД има право да забави възстановяването на сумата в случаите на отказ от сключен договор до получаването на продадените стоки.
9.10. Право на отказ от сключения договор от разстояние и връщане на стока имат само клиентите, които са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите по отношение на стоките, предлагани от ЦИРК АРЕНА ЕООД, при положение, че когато е поръчана повече от една бройка от дадена марка и модел стока, опаковката само на един продукт е била разпечатана, а останалите бъдат върнати запечатани.

10. СТОКИ/УСЛУГИ, ЗА КОИТО КЛИЕНТЪТ НЯМА ПРАВО НА ОТКАЗ
10.1. Клиентът няма право да се откаже от сключения договор в следните случаи:
при предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на клиента и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло;
при доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;
при доставка на стоки, изработени по поръчка на клиента или съобразно неговите индивидуални изисквания;
при доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
при доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
при доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
при доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;
при предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на Клиента, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ.

11. ПОВЕРИТЕЛНОСТ
11.1. Клиентът се съгласява, че като предоставя каквито и да е свои лични или други данни на ЦИРК АРЕНА ЕООД, той се съгласява, че те могат да бъдат използвани от последния за следните цели от ЦИРК АРЕНА ЕООД: (1) поддържане на акаунта на клиента, включително регистриране на поръчки, изпращане на поръчани продукти, осъществяване на поръчаните услуги, фактуриране, разрешаване на спорове с клиенти по повод техните поръчки или разглеждане на исканията им; (2) изпращане на търговски съобщения, периодични уведомления по имейл или чрез SMS; (3) осъществяване на пазарни проучвания, проследяване и наблюдение на продажбите и клиентското/потребителското поведение.
11.2. Клиентът се съгласява да предостави на ЦИРК АРЕНА ЕООД неограничен по обем и време достъп върху всякакви материали и информация, независимо дали е направил поръчка и осъществил сделка през платформата. ЦИРК АРЕНА ЕООД има правото да използва, възпроизвежда, публикува, променя, предава и разпространява тази информация или материали. Клиентът изрично се съгласява, че ЦИРК АРЕНА ЕООД може свободно да използва и обработва за свои цели идеите, концепциите или ноу-хауто, които клиентът му е предоставил по какъвто и да е начин през или във връзка с платформата или действията/бездействията, които клиентът е осъществил през или във връзка с платформата. ЦИРК АРЕНА ЕООД няма задължение да пази така получената информация като поверителна, доколкото това не му се вменява в задължение от действащото законодателство.
11.3. С предоставянето на свои данни на ЦИРК АРЕНА ЕООД (включително електронен адрес) клиентът дава изричното си съгласие с него да се свързват ЦИРК АРЕНА ЕООД или трети лица, които са куриери, партньори на ЦИРК АРЕНА ЕООД и са доставчици на маркетинг услуги, държавни, общински или неправителствени агенции или дружества от сферата на застраховките или финансовите услуги, когато това е предвидено от конкретното законодателство, както и други дружества, с които ЦИРК АРЕНА ЕООД може да разработи общи програми за предлагане на стоките и/или услугите на пазара и др.

12. ТЪРГОВСКИ СЪОБЩЕНИЯ
12.1. В момента, в който клиентът си създаде акаунт в платформата, има възможността да изрази съгласието си за получаване на търговски съобщения.
12.2. Клиентът може да се откаже от съгласието си, дадено на ЦИРК АРЕНА ЕООД за получаване на търговски съобщения, който отказ може да изрази по всяко време, като промени настройките в акаунта си.
12.3. Отказът за получаване на търговски съобщения не означава автоматичен отказ от даденото съгласие за сключване на настоящия договор.
12.4. След покупката на стока или услуга, ЦИРК АРЕНА ЕООД ще изпрати на клиента търговски съобщения относно предложения за стоки или услуги, препоръчвани да бъдат използвани заедно със закупената стока или услуга.
12.5. Клиентът може да се отпише по всяко време от получаването на търговски съобщения.
12.6. ЦИРК АРЕНА ЕООД може да използва данни на клиента за пазарни и потребителски проучвания. Тези данни, събрани в контекста на пазарни и потребителски проучвания, не се използват за рекламни цели.

13. ФАКТУРИРАНЕ И ПЛАЩАНЕ
13.1. Цените на стоките и услугите, обявени в платформата, са крайни, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство.
13.2. Цената, начинът на плащане и срокът за плащане при издаване на фактури са посочени във всяка поръчка.
13.3. Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото българско законодателство.
13.4. ЦИРК АРЕНА ЕООД ще издаде на клиента фактура за поръчаните и доставени стоки или предоставени услуги въз основа на информацията, предоставена от клиента.
13.5. ЦИРК АРЕНА ЕООД издава фактура за всяко плащане по поръчка, чрез която клиентът си е купил стока и/или услуга, предлагана на платформата от ЦИРК АРЕНА ЕООД. Клиентът е съгласен да получава такава фактура по електронен път чрез качването й в акаунта му. В случай, че тези платежни документи не са достъпни за повече от 48 часа (четиридесет и осем) часа в акаунта, молим да ни уведомите на имейл адреса за връзка.
13.6. С цел правилното съставяне на фактурата за съответната поръчка, клиентът/потребителят е длъжен непрекъснато да актуализира данните в акаунта си. Той е длъжен да прегледа информацията, посочена в съответната поръчка, за да се убеди, че тя е пълна, вярна и точна.
13.7. Клиентът ще разполага със запис на издадените му от ЦИРК АРЕНА ЕООД фактури в акаунта си, като може да ги съхрани или архивира във всеки един момент.
13.8. При плащане с дебитна или кредитна карта, клиентът се пренасочва към системата за онлайн плащане на MyPOS.
13.9. ЦИРК АРЕНА ЕООД по никакъв начин няма достъп и не записва въвежданата от клиента картова информация при онлайн плащане - номер на карта, валидност, CVV2 или CVC2 код на кредитните карти, 3-D парола, секретен код за онлайн разплащане с дебитни и кредитни карти.
13.10. В случай, че в акаунта на клиента има запаметени повече от един адрес, доставката ще бъде изпратена на този, който е посочен като основен.

14. ПРИЛОЖИМО ПРАВО – ЮРИСДИКЦИЯ
Приложимо към настоящия договор е българското законодателство. Евентуалните спорове, възникнали между ЦИРК АРЕНА ЕООД и клиенти, ще се разрешат по взаимно съгласие или ако това е невъзможно, споровете ще бъдат решавани пред компетентните български съдилища.

15. ПОКУПКА НА БИЛЕТ
След покупка на билет, билетът може да бъде отворен и разпечатан от раздел "Моите билети" на хартиен носител или представен за проверка на екран на мобилно устройство.

15.1. Билетът съдържа следната информация – дата и начален час на представлението, цена на билета , избраните от зрителя ред и място в залата.

15.2. Билетопритежателят е длъжен да провери данните, изписани върху билета, преди напускане на билетната каса.

15.3. След извършване на покупката на каса или в интернет билетопритежателите нямат право да връщат билети, както и да претендират възстановяване на платената за същите сума.

15.4. От момента на покупката рискът от погиване или повреждане на билета е у билетопритежателя.

15.5. Билетите важат единствено за датата, изписана на тях. Те се представят за проверка преди представлението в оригинал и с ненарушени цялост и външен вид.

16.1. Възстановяване на пълната сума след изпращане на имейл от контактният в профила и заявяване за искане за възстановяване на сума с посочване на контактно лице за сваленото представление в срок до 60 календарни дни /след обявен график, без почивни и празнични дни/.
16.2. Заверка на закупените билети за следващо представление на същия спектакъл, в случай че има налични свободни места, като билетопритежателят няма право да претендира за същите места, за които се отнасят върнатите билети;
16.3. Заверка на закупените билети за друг спектакъл, който е от репертоара на Цирка, в случай че има свободни места и цената на билетите е еднаква. При разлика в цената:
– ако новият билет е по-евтин – Театърът не дължи възстановяване на разликата,
– ако наличните свободни места са по-скъпи, разликата в цената на билета е за сметка на Цирка.
16.4. В случаите на т. 2 и 3 Театърът не гарантира презаверяването на билетите да е за същите места, тъй като е длъжен да се съобрази с наличните свободни места. В случай на презаверка, на билетопритежателя се издава билет с актуалната информация за новото представление.
В случай на прекъсване на започнало представление поради непреодолима сила и не по вина на Цирка и/ или негови служители, важат само условията на т. 2 и 3.
С продажбата на билет се задължава да предостави на билетопритежателя представяне на сценичното произведение на датата и в началния час, указани на билета.

17. С покупката си на билет, билетопритежателят се задължава да спазва общоприетите норми на поведение в мястото на представяне на сценичното произведение, а именно:
17.1. Да заеме мястото си до обявения начален час, както и навреме за второ действие след антракт. Не се допуска влизане на зрители в залите след началото на представленията, за да не се възпрепятства нормалното им протичане. Театърът не носи отговорност за местата Ви, ако не сте ги заели до обявения начален час.
17.2. Да не пуши в сградите на Цирка;
17.3. Да не внася храна и напитки в залите;
17.4. Да не възпрепятства по никакъв начин нормалното провеждане на представлението;
17.5. Да изключи мобилните си телефони по време на представлението;
17.6. Да не използва фотоапарати, видеокамери или други записващи устройства по време на представлението;

18.
19. Предоставяните от Цирка отстъпки от цените на билетите за пенсионери (за възраст) и учащи, става само лично, срещу представяне на документ, удостоверяващ правото на клиента да използва отстъпката.
За всяко представление броят на местата за билети с отстъпка е ограничен.

20. Билетопритежател не може да се позовава на незнание на тези общи условия, които се поставят на видно място в билетната каса на Цирка и се публикуват в сайта на ЦИРК АРЕНА ЕООД

21. Неразделна част от настоящите Общи условия са Условия за обслужване на транзакции с банкови карти през интернет.
Тези общи условия важат за всички осъществени покупки на билети, продавани от "" ООД или Цирк " " и обвързват всяко лице, желаещо да закупи билет от Цирка от момента на покупката.

22. Общите условия могат да се променят едностранно от Цирка, като съответната промяна обвързва покупките, станали след датата на промяната.

23. РЕГЛАМЕНТ НА Цирка
Приемаме за естествено, че зрителят ТРЯБВА ДА БЪДЕ В ТРЕЗВО СЪСТОЯНИЕ, ДА НЕ ВНАСЯ ХРАНИ В ЗАЛАТА, ДА НЕ ИЗПОЛЗВА ФОТО ИЛИ АУДИОВИЗУАЛНА ТЕХНИКА по време на представлението, ДА ПАЗИ ТИШИНА и да не пречи на другите зрители да гледат спектакъла, ДА ИЗКЛЮЧИ ЗВУКА НА МОБИЛНИЯ СИ ТЕЛЕФОН преди неговото начало.

- ОБЛЕКЛО
Театърът не налага ограничения относно стила на облекло на зрителите, стига то да бъде прилично и чисто.
- БАГАЖ
В Цирка не може да се внасят и оставят чанти с размери по-големи от стандартите за ръчен багаж.
- ПРИСТИГАНЕ В Цирка
Молим ви да си осигурите достатъчно време за настаняване преди началото на представлението.
Желателно е да влезете в Цирка около 15 минути преди часа на представлението
- ВАШЕТО МЯСТО
Вашето място е обозначено на билета ви.
При влизане в зрителната зала можете да изискате помощ за намиране на мястото си от представителите на салонния персонал.
- ЗАКЪСНЕНИЕ
При пристигане в последния момент може да бъдете настанени от салонния персонал на място различно от обозначеното на билета ви.
- ПУШЕНЕ
Пушенето в сградата на Цирка е забранено.
- ДОСТЪП
При предварително обаждане се осигурява достъп и място за зрители със специални нужди.
Телефон за контакт –
- СУВЕНИРИ И РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ
Картички, календари, книги, плакати и др. се продават в Билетния център на Цирка. Пак там можете да получите и месечните програми на Цирка.